Beste BOC-lid,

Alweer meer dan een jaar geleden doemden de eerste ervaringen met COVID-19 op. Iedereen, ook u als ondernemer, werd hierdoor in meerdere of mindere mate getroffen. Wij als bestuur van de BOC hopen oprecht dat u de storm heeft kunnen weerstaan.

Graag hadden wij u bij de start van dit jaar – zoals te doen gebruikelijk – uitgenodigd voor de algemene jaarvergadering en nieuwjaarsborrel. Juist nu was het goed geweest dat wij als leden weer samen waren gekomen en het jaar positief in konden luiden met een borrel.

Algemene jaarvergadering
Tijdens de algemene jaarvergadering komen zoals u weet verschillende onderwerpen aan bod zoals het verslag van de kascommissie, het (financieel) verslag, begroting, kandidatuur bestuursleden en besteding bedrag voor maatschappelijke en culturele doeleinden. Nu het dit jaar als gevolg van COVID-19 niet mogelijk is geweest onze leden fysiek uit te nodigen voor de algemene jaarvergadering en nieuwjaarsborrel, zien wij ons als bestuur van de BOC genoodzaakt de onderwerpen van deze vergadering u als lid op andere wijze voor te leggen en onder uw aandacht te brengen.
Als bestuur hebben wij ervoor gekozen u als lid van de BOC digitaal te informeren en te betrekken bij de besluitvorming. Op de website van de ondernemersvereniging (www.bergeijkseondernemersclub.nl) treft u de relevante stukken aan (o.a. notulen jaarvergadering 2020 en het financieel jaarverslag). Anders dan gebruikelijk verzoeken wij u als lid van de BOC digitaal kennis te nemen van deze stukken op de site. Daarbij kunnen we met trots berichten dat de nieuwe website van de BOC online is. Dit dankzij Boost Creators.

Nieuwe leden en afmeldingen
Zoals gebruikelijk laten wij u bij aanvang van het nieuwe jaar weten welke leden zich hebben afgemeld en welke leden nieuw zijn. Ook nu informeren wij u daarover. De volgende leden zijn nieuw vanaf de jaarvergadering 15 januari 2020:

 • Stichting Dutch Cell Dogs, Betty Buijtels
 • Tristar Keukens, Roland Cuypers
 • Franken Kleding, Noor Franken
 • Geldens Bouwadvies, Joris Geldens
 • FS Kantoorinrichting, Joost Thijssens
 • Tubbs B.V., Stefan Slenders

De volgende leden hebben zich afgemeld:

 • Van Horssen Reclame, Koen van Horssen
 • Puckababy, Wil van der Heijden en Sandra de Louwere
 • Burgmans Interieurbouw, Jos Burgmans
 • Ad Maas Interieurbouw, Ad Maas

Bestuursverkiezing
Dit jaar zijn aftredend en herkiesbaar Frits Gielen en Roland Knegtmans. Frits Gielen en Roland Knegtmans hebben zich herkiesbaar gesteld. Andere aanmeldingen heeft het bestuur niet ontvangen. Het bestuur verneemt graag van de leden, bij bezwaar, hun reactie. Bij geen bezwaar zal het bestuur Frits Gielen en Roland Knegtmans herkiezen voor de komende 3 jaren als lid van het bestuur.

Kascontrole
Wij laten u bij deze weten dat de kascontrole is uitgevoerd en goed bevonden door de kascommissie, zijnde Willem Jansen en Gert-Jan van Doormalen. Op de site van de BOC zijn ook deze stukken in te zien.
De BOC is opzoek naar een nieuw lid voor de kascommissie.

Jaarprogramma
Normaliter informeren wij u tijdens de jaarvergadering over het jaarprogramma. Gezien COVID-19 is dit voor nu helaas niet mogelijk. Zodra activiteiten vanuit de BOC weer mogelijk zijn, zullen wij u dit berichten.

Besteding bedrag voor maatschappelijke en culturele doeleinden
De BOC heeft meerdere aanvragen ontvangen voor de donatie van het bedrag van € 3.000,00. Te weten:

 • St. Leergeld Veldhoven en De Kempen: bijdrage in de kosten van ondersteuning kinderen zoals zwemles, contributie sportvereniging, fiets etc.
 • AED werkgroep Bergeijk ‘t Hof: AED 6 minuten zone
 • Stichting Rietveld & Ruys: organiseren van Beeld en Beleving 2021
 • Art4U: muziekproject “De Vliegende Hollander”

Het bestuur heeft besloten om € 3.000,00 toe te kennen aan het muziekproject “De Vliegende Hollander”, zijnde een multidisciplinair muziekproject (vertolkt in woord, muziek en ballet/dans) voor jong en oud, opgezet door Kempische jonge muzikanten, vrijwilligers en (semi-)professionals. Een muzikaal gebeuren en samen zijn in De Brabantse Kempen waarvan het bestuur vindt dat deze goed past na de COVID-19.

Contributie
Het BOC-stuur heeft eveneens voor het jaar 2021 besloten dat de contributie van de leden gehalveerd zal worden.

Reageren
Aldus willen wij u als lid van de vereniging in een andere dan gebruikelijke vorm betrekken bij de jaarvergadering en besluitvorming. Als bestuur gaan wij ervan uit dat onze leden op deze wijze voldoende kennis hebben kunnen nemen van de inhoud van de jaarvergadering en de besluiten welke het bestuur heeft genomen en voornemens is te nemen. Mocht u zich niet kunnen verenigen met de voorgenomen besluiten van het bestuur, danwel opmerkingen of vragen hebben, bijvoorbeeld n.a.v. de stukken, dan vernemen wij dat graag van u binnen 2 weken na dagtekening van dit emailbericht. U kunt uw reactie mailen naar y.bax@bm-holding.nl.

Tot slot
Het bestuur hoopt van harte dat deze vorm van vergaderen eenmalig zal zijn en dat we elkaar weer spoedig mogen treffen bij een ouderwetse borrel en andere activiteiten van de BOC.

Hartelijke groet,
BOC-bestuur

Blijf op de hoogte!

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de activiteiten van het BOC.